Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Logotyp fundusze-malopolska-ue

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8  - Rynek Pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 30.06.2018r.
BUDŻET PROJEKTU: ROK 2017  – 1 458 718,40 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 239 910,63 zł
                                       ROK 2018  – 48 256,76 zł, w tym współfinansowanie z UE 41 018,25 zł     
                                      

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
  w powiecie gorlickim.
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 137 osób bezrobotnych (w tym 84 kobiety) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach opisanej grupy docelowej w projekcie będą uczestniczyć:
 • 42 osoby powyżej 50 roku życia,
 • 22 osoby z niepełnosprawnościami,
 • 68 osób długotrwale bezrobotnych.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

 • pośrednictwo pracy – obowiązkowo dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe – 137 osób,
 • staż – 46 osób,
 • szkolenia grupowe  – 16 osób,
 • prace interwencyjne – 30 osób,
 • jednorazowe środki na  podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł – 20 osób,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 21 000 zł –
  25 osób.    
Załączniki
Informacja o efektach projektu - styczeń 2017
Informacja o efektach projektu - luty 2017
Informacja o efektach projektu - marzec 2017
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2017
Informacja o efektach projektu - maj 2017
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2017
Informacja o efektach projektu - lipiec 2017
Informacja o efektach projektu - sierpień 2017
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2017
Informacja o efektach projektu - październik 2017
Informacja o efektach projektu - listopad 2017
Informacja o efektach projektu - grudzień 2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę