Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Fundusze Europejskie - Unia Europejska
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 30.07.2018r.
CEL PROJEKTU:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.
 
BUDŻET PROJEKTU:   ROK 2017 – 3 285 884,86 zł, w tym współfinansowanie z UE 3 019 399,60 zł
                                       ROK 2018 – 2 506 051,31 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 302 810,55 zł
 

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP w Gorlicach jako bezrobotne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • są w wieku poniżej 30 roku życia tj. osoby do dnia ukończenia 30 roku życia,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
 
UWAGA!
w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie w ramach projektu musi być udzielone w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie (skierowanie na konkretną formę finansową).
 
Wsparciem w  ramach projektu planuje się objąć 611 osób (392 kobiety), w tym:
 • 140 osób długotrwale bezrobotnych (w tym w grupie zrekrutowanych uczestników projektu w wieku 25-29 lat osoby długotrwale bezrobotne będą stanowić min. 22,85%),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające co najwyżej średnie wykształcenie).

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU:

 • pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe dla min. 69 osób bezrobotnych, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków
  na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 70 bonów na zasiedlenie,
 • 30 bonów stażowych,
 • 442 staże zawodowe,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 69 osób bezrobotnych.
Załączniki
Informacja o efektach projektu - styczeń 2017
Informacja o efektach projektu - luty 2017
Informacja o efektach projektu - marzec 2017
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2017
Informacja o efektach projektu - maj 2017
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2017
Informacja o efektach projektu - lipiec 2017
Informacja o efektach projektu - sierpień 2017
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2017
Informacja o efektach projektu - październik 2017
Informacja o efektach projektu - listopad 2017
Informacja o efektach projektu - grudzień 2017
Informacja o efektach projektu - styczeń 2018
Informacja o efektach projektu - luty 2018
Informacja o efektach projektu - marzec 2018
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2018

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę