Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Fundusze Europejskie - Unia Europejska

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2017r. – 31.12.2018r.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

BUDŻET PROJEKTU:

ROK 2017 – 3 285 884,86 zł, w tym współfinansowanie z UE 3 019 399,60 zł
ROK 2018 – 2 934 784,44 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 696 773,42 zł

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako bezrobotne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • są w wieku poniżej 30 roku życia tj. osoby do dnia ukończenia 30 roku życia,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
klamra


tzw. młodzież NETT
 
UWAGA!
w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie w ramach projektu musi być udzielone w  ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie (skierowanie na konkretną formę  finansową).
Wsparciem w  ramach projektu planuje się objąć 655 osób (392 kobiety), w tym:
 • 150 osób długotrwale bezrobotnych (w tym w grupie zrekrutowanych uczestników projektu w wieku 25-29 lat osoby długotrwale bezrobotne będą stanowić min. 22,85%),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające co najwyżej średnie wykształcenie).

NA JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻE LICZYĆ UCZESTNIK PROJEKTU?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
 • pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe dla min. 234 osób bezrobotnych, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 85 bonów na zasiedlenie - w ramach którego można otrzymać 6 500 zł w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem   dotychczasowego zamieszkania,
 • 32 bony stażowe,
 • 456 staży zawodowych,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 82 osób bezrobotnych w wysokości do 20 000 zł.

KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

 • działania prowadzone będą przez cały okres realizacji projektu, aż do wyczerpania limitu środków finansowych i/lub skierowania maksymalnej określonej w ramach danej formy wsparcia liczby uczestników,
 • formy wsparcia udzielane będą w oparciu o sporządzone Indywidualne Plany Działania (w związku z powyższym nie ma możliwości uprzedniego podania szczegółowego harmonogramu działań z podaniem konkretnych terminów realizacji poszczególnych form wsparcia)
 • -nabory Wniosków dla pracodawców na staże oraz Wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce Rynek Pracy -> Aktualności

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ I GDZIE?

Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu (w szczególności zakładki Rynek pracy -> Aktualności) oraz o utrzymywanie kontaktu z Doradcą klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych. 

Szczegółowe informacje na temat projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, tel.: (18) 353 55 20, 353 63 07
 
Dane kontaktowe do osób, które udzielają informacji na temat realizowanego projektu Telefon Pokój
Koordynator projektu wew. 271 17
Staże wew. 270 18
Bony na zasiedlenie wew. 269 19
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wew. 267 21

oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce AKTUALNOŚCI
(ogłoszenia o naborach wniosków na poszczególne formy wsparcia)

Data modyfikacji: 09.08.2018
 
Załączniki
Informacja o efektach projektu - styczeń 2017
Informacja o efektach projektu - luty 2017
Informacja o efektach projektu - marzec 2017
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2017
Informacja o efektach projektu - maj 2017
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2017
Informacja o efektach projektu - lipiec 2017
Informacja o efektach projektu - sierpień 2017
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2017
Informacja o efektach projektu - październik 2017
Informacja o efektach projektu - listopad 2017
Informacja o efektach projektu - grudzień 2017
Informacja o efektach projektu - styczeń 2018
Informacja o efektach projektu - luty 2018
Informacja o efektach projektu - marzec 2018
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2018
Informacja o efektach projektu - maj 2018
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2018
Informacja o efektach projektu - lipiec 2018
Informacja o efektach projektu - sierpień 2018
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2018
Regulamin rekrutacji
Aneks do regulaminu rekrutacji
Informacja o efektach projektu - październik 2018
Informacja o efektach projektu - listopad 2018

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę