Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Logo projektu


OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.
 

BUDŻET PROJEKTU:

ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł
ROK 2020 – 367 058,27 zł, w tym współfinansowanie z UE 309 356,71 zł
 

GRUPA DOCELOWA

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 316 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia) pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
Wśród osób zrekrutowanych do projektu co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach tj.  posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.
 
Osoby bezrobotne do 25 roku życia mogą być uczestnikami projektu wyłącznie jeśli okres od dnia rejestracji w urzędzie do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie jest krótszy niż 4 miesiące.
 
Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU:

 • pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe dla min. 80 osób bezrobotnych, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 37 bonów na zasiedlenie,
 • prace interwencyjne - 16 osób,
 • szkolenia grupowe26 osób,
 • 185 staży zawodowych,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 32 osób,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 20 osób.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • działania prowadzone będą przez cały okres trwania projektu, do wyczerpania się środków finansowych i/lub  skierowania maksymalnej określonej dla projektu liczby osób, w oparciu o sporządzone Indywidualne Plany Działania (w związku z powyższym nie ma możliwości uprzedniego podania szczegółowego harmonogramu działań z podaniem konkretnych terminów, miejsc, godzin itp. realizacji wsparcia)
 • nabory Wniosków dla pracodawców na staże oraz Wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane będą na stronie internetowej w zakładce Rynek Pracy -> Aktualności

  Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu (w szczególności zakładki Rynek pracy -> Aktualności) oraz o utrzymywanie kontaktu z Doradcą klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych. 
   
Do skorzystania ze wsparcia zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane udziałem w projekcie informujemy, że siedziba urzędu pracy jest dostosowana do Państwa potrzeb. Urząd posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wejścia do budynku, budynek urzędu wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, schody oznaczone są kontrastowo dla osób słabowidzących. Istnieje również możliwość kontaktu z doradcą klienta poprzez telefon (18 353 55 20, 18 353 63 07) lub e-mail (krgo@praca.gov.pl).

Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie u doradcy klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych (np. dostosowanie wielkości czcionki drukowanych dokumentów). 

Szczegółowe informacje nt. projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, tel.: (18) 353 55 20, 353 63 07
 
Zadanie Telefon Pokój
* Koordynator projektu wew. 271 17
* Staże wew. 270 18
* Bony na zasiedlenie wew. 269 19
* Prace interwencyjne wew. 267 21
* Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wew. 267 21
* Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wew. 271 17
 

oraz na stronie internetowej PUP w zakładce AKTUALNOŚCI
(ogłoszenie o naborach wniosków, rekrutacjach na poszczególne formy wsparcia)
 
Załączniki
Regulamin rekrutacji - POWER 2019-2020 (pdf, 436 KB)
Informacja o efektach projektu - styczeń 2019 (pdf, 238 KB)
Informacja o efektach projektu - luty 2019 (pdf, 250 KB)
Informacja o efektach projektu - marzec 2019 (pdf, 252 KB)
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - maj 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - lipiec 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - sierpień 2019 (pdf, 256 KB)
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - październik 2019 (pdf, 257 KB)
Informacja o efektach projektu - listopad 2019 (pdf, 255 KB)
Informacja o efektach projektu - grudzień 2019 (pdf, 346 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę