Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Logotyp - Fundusze Europejskie - Polska - Małopolska - Unia Europejska

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2019r. – 30.06.2020r.

BUDŻET PROJEKTU:

ROK 2019– 1 680 702,74 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł,
ROK 2020– 51 914,63 zł, w tym współfinansowanie z UE 44 127,44 zł.  

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

GRUPA DOCELOWA WSPARCIA:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 136 osób bezrobotnych, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.
 
W ramach opisanej grupy docelowej w projekcie będą uczestniczyć:
 • 32 osoby powyżej 50 roku życia,
 • 15 osób z niepełnosprawnościami,
 • 56 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 70 osób o niskich kwalifikacjach.
Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU:

 • pośrednictwo pracy – dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe – dla każdego uczestnika projektu, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • staże – 27 osób,
 • szkolenia grupowe – 16 osób,
 • prace interwencyjne – dla 43 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł – 24 osoby,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 24 000 zł – 26 osób.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • działania prowadzone będą przez cały okres trwania projektu, do wyczerpania się środków finansowych i/lub skierowania maksymalnej określonej dla projektu liczby osób, w oparciu
  o sporządzone Indywidualne Plany Działania (w związku z powyższym nie ma możliwości uprzedniego podania szczegółowego harmonogramu działań z podaniem konkretnych terminów, miejsc, godzin itp. realizacji wsparcia)
 • nabory Wniosków dla pracodawców na poszczególne formy wsparcia oraz Wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce Rynek Pracy -> Aktualności
Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu (w szczególności zakładki Rynek pracy -> Aktualności) oraz o utrzymywanie kontaktu z Doradcą klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych.

Do skorzystania ze wsparcia zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane udziałem w projekcie informujemy, że siedziba urzędu pracy jest dostosowana do Państwa potrzeb. Urząd posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wejścia do budynku, budynek urzędu wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, schody oznaczone są kontrastowo dla osób słabowidzących. Istnieje również możliwość kontaktu z doradcą klienta poprzez telefon (18 353 55 20, 18 353 63 07) lub e-mail (krgo@praca.gov.pl).

Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie u doradcy klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych (np. dostosowanie wielkości czcionki drukowanych dokumentów). 

Szczegółowe informacje nt. projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, tel.: (18) 353 55 20, 353 63 07
 
Zadanie Telefon Pokój
* Koordynator projektu wew. 271 17
* Staże wew. 270 18
* Szkolenia wew. 268 20
* Prace interwencyjne wew. 267 21
* Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wew. 267 21
* Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wew. 271 17
 
oraz na stronie internetowej PUP w zakładce AKTUALNOŚCI (ogłoszenie o naborach wniosków, rekrutacji na poszczególne formy wsparcia)
 
Załączniki
Regulamin rekrutacji RPO V 2019 (pdf, 274 KB)
Informacje o efektach projektu - luty 2019 (pdf, 105 KB)
Informacje o efektach projektu - marzec 2019 (pdf, 126 KB)
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2019 (pdf, 261 KB)
Informacja o efektach projektu - maj 2019 (pdf, 261 KB)
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2019 (pdf, 261 KB)
Informacja o efektach projektu - lipiec 2019 (pdf, 262 KB)
Informacja o efektach projektu - sierpień 2019 (pdf, 261 KB)
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2019 (pdf, 263 KB)
Informacja o efektach projektu - październik 2019 (pdf, 265 KB)
Informacja o efektach projektu - listopad 2019 (pdf, 263 KB)
Informacja o efektach projektu - grudzień 2019 (pdf, 302 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę