Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Fundusze Europejskie Polska Małopolska Unia Europejska
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)"

Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2018r. – 30.06.2019r.
BUDŻET PROJEKTU: ROK 2018  – 1 773 126,36 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 507 157,39 zł,
                                     ROK 2019  – 46 928,12 zł, w tym współfinansowanie z UE 39 888,91 zł.  
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.
 
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.
 
GRUPA DOCELOWA WSPARCIA:
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 150 osób bezrobotnych (w tym kobiety będą stanowić ok. 65 %) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach i zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.
 
W ramach opisanej grupy docelowej w projekcie będzie uczestniczyć:
 • 41 osób powyżej 50 roku życia,
 • 19 osób z niepełnosprawnościami,
 • 66 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 80 osób o niskich kwalifikacjach.
 
PLANOWANE FORMY WSPARCIA:
 • pośrednictwo pracy – obowiązkowo dla każdego uczestnika projektu,
 • poradnictwo zawodowe – 150 osób,
 • staże – 28 osób,
 • szkolenia grupowe  – 16 osób,
 • prace interwencyjne – 40 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł – 32 osoby,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 20 000 zł – 34 osoby.
Załączniki
Informacja o efektach projektu - styczeń 2018
Informacja o efektach projektu - luty 2018
Informacja o efektach projektu - marzec 2018
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2018

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę