Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach


Zawartość stron

Logotyp - Fundusze Europejskie - Polska - Małopolska - Unia Europejska

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)"  Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.01.2018r. – 30.06.2019r.

BUDŻET PROJEKTU:

ROK 2018  – 1 773 126,36 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 507 157,39 zł,
ROK 2019  – 46 928,12 zł, w tym współfinansowanie z UE 39 888,91 zł. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim. 
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest  zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 150 osób bezrobotnych (w tym kobiety będą stanowić ok. 65 %)
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gorlicach i zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II
(tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące
co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.
 
W ramach opisanej grupy docelowej w projekcie będzie uczestniczyć:
 • 41 osób powyżej 50 roku życia,
 • 19 osób z niepełnosprawnościami,
 • 66 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 80 osób o niskich kwalifikacjach. 

NA JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻE LICZYĆ UCZESTNIK PROJEKTU?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
 • pośrednictwo pracy – obowiązkowo dla każdego uczestnika projektu
 • poradnictwo zawodowe – 150 osób,
 • staże – 28 osób,
 • szkolenia grupowe  – 16 osób,
 • prace interwencyjne – 40 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł – 32 osoby,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 20 000 zł – 34 osoby. 

KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

 • działania prowadzone będą przez cały okres realizacji projektu, aż do wyczerpania limitu środków finansowych i/lub skierowania maksymalnej określonej w ramach danej formy wsparcia liczby uczestników,
 • formy wsparcia udzielane będą w oparciu o sporządzone Indywidualne Plany Działania (w związku z powyższym nie ma możliwości uprzedniego podania szczegółowego harmonogramu działań z podaniem konkretnych terminów realizacji poszczególnych form wsparcia)
 • nabory Wniosków dla pracodawców na staże, prace interwencyjne oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy oraz Wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce Rynek Pracy -> Aktualności 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ I GDZIE?

Prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie o bieżące śledzenie strony internetowej urzędu (w szczególności zakładki Rynek pracy -> Aktualności) oraz o utrzymywanie kontaktu z  Doradcą klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych. 


Szczegółowe informacje na temat projektu można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, tel.: (18) 353 55 20, 353 63 07
 
Dane kontaktowe do osób, które udzielają informacji na temat realizowanego projektu Telefon Pokój
Koordynator projektu wew. 271 17
Staże wew. 270 18
Szkolenia wew. 268 20
Prace interwencyjne wew. 267 21
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wew. 267 21
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wew. 271 17

oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce AKTUALNOŚCI
(ogłoszenia o naborach wniosków na poszczególne formy wsparcia)

Data modyfikacji: 09.08.2018
 
Załączniki
Regulamin rekrutacji (doc, 103 KB)
Informacja o efektach projektu - styczeń 2018 (pdf, 112 KB)
Informacja o efektach projektu - luty 2018 (pdf, 109 KB)
Informacja o efektach projektu - marzec 2018 (pdf, 130 KB)
Informacja o efektach projektu - kwiecień 2018 (pdf, 132 KB)
Informacja o efektach projektu - maj 2018 (pdf, 782 KB)
Informacja o efektach projektu - czerwiec 2018 (pdf, 787 KB)
Informacja o efektach projektu - lipiec 2018 (pdf, 133 KB)
Informacja o efektach projektu - sierpień 2018 (pdf, 783 KB)
Informacja o efektach projektu - wrzesień 2018 (pdf, 323 KB)
Informacja o efektach projektu - październik 2018 (pdf, 781 KB)
Informacja o efektach projektu - listopad 2018 (pdf, 781 KB)
Informacja o efektach projektu - grudzień 2018 (pdf, 135 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę